Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky podléhají platnému českému právnímu řádu, především občanskému zákoníku.

I. ÚVOD 

Prodej osobám starší 18 let

E-shop alkoexpres.cz je určen osobám starším osmnácti let. Osoby mladší osmnácti let mohou nakupovat pouze potraviny a nápoje neobsahující alkohol.

Na těchto stránkách je provozován internetový obchod alkoexpres.cz nabízející prodej a rozvoz nápojů (dále jen alkoexpres.cz).

Provozovatelem portálu a dodavatelem nabízeného zboží je Party24 s.r.o.

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. prodávající:

Party24 s.r.o, se sídlem v Praha – Záběhlice, Jesenická 3182/52, PSČ 106 00 IČO: 053 40 811

2. kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích obchodního serveru alkoexpres.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží, atp.) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu party24.cz prohlašuje, že poskytnutá osobní data ze strany kupujících nebudou poskytnuta třetím osobám a že budou plně a striktně dodržována pravidla stanovená zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních dat.

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod.

Registrací údajů v systému alkoexpres.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě 
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované názvem, druhem, množstvím, rozměrem, cenou apod. v objednávce kupujícího.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1. místo a doba dodání 
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na alkoexpres.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. objednávka 
Odeslaná platná objednávka (obsahující zboží v hodnotě alespoň 300 Kč) představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 0,5 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do systému alkoexpres.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a) po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)

b) ze strany kupujícího, jen do doby ověření (viz poslední věta odst. 2., čl.II.) a následného potvrzení objednávky prodávajícím

c) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo prodávající zjistí, že kupující je mladší 18-ti let. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba).

4. doprava 
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Dopravu zboží zajistí prodávající vlastními kurýry. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

5. nevyzvednutí zásilky

V případě, že kupující nepřeveme zásilku, a ta se vráti prodejci, je kupující pro opětovné zaslání zásilky povinen zaplatit předem na účet.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. cena předmětu koupě 
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na party24.cz. V souladu se zákonem č. 284/2009 je při platbě kartou částka navýšena o 2,5%. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

2. zpoplatnění dopravy 
Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek zvolený kupujícím:

Party24 express kurýr 100 Kč v případě místa doručení na území hlavního města Prahy;

v případě doručení mimo území hlavního města Prahy je doprava účtována po individuální dohodě,

není-li dohodnuto s kupujícím jinak.

Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. kupující 
Kupující *) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a veškerých ostatních dokumentů, které byly původně přiloženy nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

Náklady na transport zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Z vracené částky bude odečtena částka za položku „poštovné“!

Částka za vrácené zboží bude kupujícímu navrécena do 30ti dnů odedne převzetí zboží prodávajícím.

*) pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 52 a násl. Občanského zákoníku)

2. prodávající 
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud kupující je mladší 18-ti let. V případě, že si kupující nevyzvedne objednávku do 10 minut od příjezdu kurýra na místo určení, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Příjezd kurýra je vždy oznámen kupujícímu textovou zprávou nebo telefonátem na telefonní číslo zákazníka. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující na portálu party24.cz  zaklikne na odkaz ‚ Souhlasím s obchodními podmínkami a budu je dodržovat bezpodmínečně.‚ umístěný ve formuláři objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Provozovatel eshopu alkoexpres.cz si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Provozovatel eshopu alkoexpres.cz si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek

2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

3. Do obchodních podmínek spadají i naše Dodací podmínky, Platební podmínky a Reklamační řád.

4. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2024